پایتون مقدماتی-قسمت اول

پایتون مقدماتی-قسمت اول

چرا پایتون ایجاد شد،وقتی که زبان های قدرتمندی بودند که میتوانستند هر کاری را انجام دهند؟ در این قسمت به تاریخچه زبان برنامه نویسی پایتون و چگونه ایجاد شدن این زبان برنامه نویسی و خالق این زبان می پردازیم.