در این قسمت با کار با رشته ها و عملگرهای رشته ها و اعمال مقایسه ای و انتساب آشنا می شویم.

اعمال دنباله ای یا Sequence Operation ،بر روی داده های رشته ای یا String عمل می کنند

مانند عملگرهای ریاضی که بر روی اعداد قابل اجرا هستند.

عملگر + : این عملگر برای پیوند زدن دو داده ی رشته ای استفاده می شود.

"Reevan" + "Make" + "Change" <<
'ReevanMakeChange'
"Reevan" +" " + "Make" +" "+ "Change" <<
'Reevan Make Change'

در کدهای بالا ،استفاده از عملگر + برای به هم چسباندن رشته ها مشاهده می شود.

برای به هم چسباندن رشته ها می توانیم علامت + را ننویسیم.به این صورت :

"Reevan" " "  "Make" " " "Change" <<
'Reevan Make Change'
"Reevan" "Make" "Change" <<
'ReevanMakeChange'

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که اگر داده ها به صورت متغیر تعریف شوند

حتما باید علامت + را برای پیوند میان متغیر ها استفاده کرد در غیر این صورت پیام خطا

نمایش داده می شود.

"a= "Reevan <<
 "b = "Make <<
 "c = "Change <<
 a + b + c <<
'ReevanMakeChange' <<
 a b c <<
SyntaxError: invalid syntax

عملگر * : این عملگر برای ضرب رشته ها است!در واقع این عملگر باعث تکرار رشتهی مورد

نظر می شود.

m" * 4" <<
'mmmm'
 m * 4 <<
: (Traceback (most recent call last 
  <File "<pyshell#9>", line 1, in <module
    m * 4
NameError: name 'm' is not defined

دقت کنید که رشته مورد نظر را بدون کوتیشن یا دابل کوتیشن ننویسید چون پیام خطا ارسال

می شود.برای جلوگیری از این مشکل می توانید رشته را داخل یک متغیر بریزید.(مانند مثال قبل)

نکته:اگر تعداد دفعات تکرار رشته را عدد منفی یا 0 بنویسید،خروجی یک رشته خالی است.

0 * "a" <<
' '
5- * "a" <<
' '

اعمال انتساب یا Assignment Operation که برای نسبت دادن مقدار سمت راست به متغیر سمت

چپ استفاده می شود.

یه راه برای انتساب به صورت زیر است:

1 ,2 ,3 = a, b, c <<
a + b + c <<
6
c <<
3
b <<
2 
a <<
1

در مثال بالا اولین مقدار بعد از تساوی به اولین متغیر قبل از تساوی(یعنی a) نسبت داده می شود.

=+ : مقدار سمت راست را به علاوه ی مقدار متغیر سمت چپ می کند.

a = 2 <<
a <<
2
a +=1 <<
a <<
3

نکته : در سمت راست می توان از متغیر هم استفاده کرد.

a = 2 <<
b = 3 <<
a += b <<
5

=- : مقدار سمت راست را از مقدار متغیر سمت چپ کم می کند.

a = 5 <<
a <<
5
a -=3 <<
a <<
5

=/ : مقدار سمت راست را تقسیم بر مقدار متغیر سمت چپ کرده و به متغیر سمت چپ

نسبت می دهد.

a = 9 <<
a /= 4 <<
a <<
2.25

=% : باقی مانده تقسیم مقدار سمت راست بر مقدار متغیر سمت چپ را به متغیر سمت

چپ نسبت می دهد.

a = 8 <<
a %= 5 <<
a <<
3

=// : گرد شده ی حاصل تقسیم مقدار سمت راست بر مقدار متغیر سمت چپ را به متغیر

سمت چپ نسبت می دهد.

a = 8 <<
a //= 5 <<
a <<
1

=** :  مقدار سمت راست به توان متغیر سمت چپ می رساند و به متغیرسمت چپ نسبت

می دهد.

c = 2 <<
c **= c <<
c <<
4

=* :  مقدار سمت چپ به اندازه مقدار متغیر سمت راست تکرار می شود و حاصل آن

به متغیر سمت چپ نسب داده می شود.

c = 2 <<
c **= c <<
c <<
4

نکته : می توان رشته ها را هم به همینصورت به متغیر ها نسبت داد.به این صورت:

"c = "c <<
"a = "a <<
a += c <<
a <<
'ac'

اعمال مقایسه ای  Comparison Operation که برای مقایسه چیزهای مختلف استفاده می شود.

== : عملگر برابری که مقدار سمت چپ را با مقدار سمت راست مقایسه می کند و در صورت درست

بودن True و در غیر این صورت False را بر می گرداند.

 

a = 2 <<
b = 6 <<
a == b <<
False
c = 1.00 <<
d = 1 <<
c == d <<
True

نکته :پایتون به حروف کوچک و بزرگ حساس است و این دو باهم برابر نیستند.

=! : برخلاف عملگر قبلی عمل می کند.یعنی اگر دو مقدار با هم برابر نبودند True و اگر برابر بودند

False را بر می گرداند.

a = 6 <<
h = 10 <<
a != h <<
True

کد بالا به این معناست که مقدار a با مقدار h برابر نیست.

> : اگر مقدار سمت چپ از مقدار سمت راست کوچکتر باشد True و اگر بزرگتر باشد False را

برمی گرداند.

< : اگر مقدار سمت چپ از مقدار سمت راست بزرگتر باشد True و اگر کوچکتر باشد False را

برمی گرداند.

6 < 3 <<
False
5 > 2 <<
True

 

=> : اگر مقدار سمت راست بزرگتر یا مساوی مقدار سمت چپ باشد True و در غیر صورت

False را بر می گرداند.

=< : اگر مقدار سمت راست کوچکتر یا مساوی مقدار سمت چپ باشد True و در غیر صورت

False را بر می گرداند.

x = 10 <<
y = 12 <<
x <= y <<
True
x >= y <<
False
2 =< 2 <<
True

نکته مهم : ممکن است در ابتدا  = و == را اشتباه استفاده کنید.علامت تساوی ( = ) برای

نسبت دادن مقدار سمت راست به متغیر سمت چپ است.مثل وقتی که می گوییم :” اسم

او علی است.”

اسم او -> نام متغیر(مثل a) ,

علی -> مقداری که نسبت می دهیم ,

است -> علامت تساوی(=)

اما وقتی از دو علامت تساوی استفاده می کنیم ،می خواهیم بدانیم که آیا این دو متغیر با

هم مساوی هستند یا نه.مثل وقتی که می گوییم :”آیا اسم او علی است؟”که جواب این

سوال بله یا خیر است.

اسم او -> نام متغیر(مثل a) ,

علی -> مقداری که می خواهیم درستی آن را بدانیم ,

آیا…..است؟ -> عملگر سنجش برابری (==)

 

منبع: Reevan

پایتون مقدماتی-قسمت ششم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *