آموزش استفاده از عملگرها یا همان عملگرهای ریاضی و اپراتورها  در این قسمت آموزش داده می شود.

 پردازش داده ها از طریق عملگرها و توابع(در قسمت های بعد با توابع آشنا می شویم) امکان پذیر می باشد.این عملگرها

همان اعمال چهارگانه دوران دبستان(به همراه چند عملگر جدید)هستند که در برنامه نویسی استفاده می شوند.

عملگر +

این عملگر وظیفه جمع داده ی سمت چپ و راست خود را به عهده دارد.این جمع کردن می تواند جمع کردن دو عدد ،رشته،…

باشد.

1 + 2 <<
3
5i + 10i <<
15i
 "a = "Reevan" ;b = "Make Change<<
a + b <<
'ReevanMake Change'
True + False <<
1

نکته : برای تعریف دو متغیر در یک خط از علامت “;” برای جدا کردن دو داده(متغیر) استفاده می کنیم.

در خطوط آخر جمع دو عبارت را به صورت یک عدد برای ما نمایش داد.در قسمت های قبل با مقادیر بولی

که همان صفر و یک هستند آشنا شدیم،در اینجا هم جمع دو مقدار بولی به این صورت نمایش داده شده است،

چون True دارای مقدار 1 و False دارای مقدار 0 است و 0+1 برابر 1 است.

عملگر –

از این عملگر برای تفریق دو داده استفاده می شود،که مقدار سمت راست را از مقدار سمت چپ کم می کند.

4 - 1 <<
3-
3.8 - 5.9 <<
2.1

اگر دقت کنید در مثال قبل توانستیم دو رشته را باهم جمع کنیم.اما تفریق دو رشته امکان پذیر نیست و بی معنی است.

"a = "this <<
"b = "t <<
 a - b <<
:(Traceback (most recent call last
  <File "<pyshell#10>", line 1, in <module
    a-b
'TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str 
'and 'str

که خود پایتون پیغام خطا ارسال می کند و این خطا به این معنی است که نمی توان دو رشته را از یکدیگر کم کرد.

عملگر /

این عملگر برای تقسیم دو داده استفاده می شود که مقدار سمت چپ را بر مقدار سمت راست تقسیم می کند و باقی

مانده را نمایش می دهد.

2 / 8 <<
4
2.056 / 7.731 <<
0.26594231017979564
3 / 10 <<
3.3333333333333335

در نسخه های قبل از 3.5، پایتون تقسیم اعداد را به صورت اعداد صحیح نمایش می داد اما در اینجا می بینیم که پایتون حاصل

تقسیم را به صورت اعشاری نشان داده است.برای نمایش گرد شده ی حاصل تقسیم از عملگر // استفاده می کنیم.

عملگر //

این عملگر حاصل تقسیم مقدار چپ بر راست را گرد کرده (بخش اعشاری را حذف می کند) و به شکل عدد صحیح

نمایش می دهد.

3 // 10 <<
3
2 // 8 <<
4

عملگر %

برای نمایش باقی مانده حاصل تقسیم مقدار سمت چپ بر مقدار سمت راست از این عملگر استفاده می شود.

3 % 10 <<
1
5 % 8 <<
3

عملگر **

از این عملگر برای به توان رساندن اعداد استفاده می شود.مثلا به جای این که عدد 3 را سه بار در خودش ضرب کنیم از توان

استفاده می کنیم که به این صورت 3نوشته می شود.

3 ** 3 <<
27
1/2 ** 9 <<
4.5

در خط سوم عدد 9 را به توان 1/2 (برای جذر گرفتن عدد 9) رساندیم اما به جای نمایش عدد 3 ، عدد 4.5 را نمایش داده است.

یعنی پایتون دچار خطا شده و نمی تواند محاسبه به این سادگی را انجام دهد؟

در جواب این سوال باید گفت خیر!پایتون دچار اشتباه نشده است.در حقیقت الوبت بندی ما اشتباه بود.بیایید کد را کمی

وارسی کنیم.پایتون ابتدا عدد 9 را به توان 1 رسانده و سپس تقسیم بر 2 کرده است.برای جذر گرفتن باید به این

صورت بنویسیم:

(1/2) ** 9 <<
3
(1/3) ** 8 <<
2.0

الویت عملگرها در زبان برنامه نویسی پایتون

همان طور که در مثال بالا مشاهده کردید در زبان برنامه نویسی پایتون عملگرها دارای الویت هستند و برای رسیدن به نتیجه

مورد نظر باید ترتیب اجرای این عملگرها را بدانیم.در زبان برنامه نویسی پایتون استانداردی برای الویت بندی اجرای این

عملگرها تعریف شده که هرچه این الویت ها بالاتر باشد اجرای آن زودتر انجام می شود.ترتیب الویت عملگرها در زیر آمده است.

**
/ 	//	%	*
+       -
==		!=
<		> 	<=	>=
=		-=	+=	*=	/=	//=	%=	**=

نکته : عملگرهای در یک سطر دارای الویت یکسان می باشند.

نکته 1 : در صورتی که در محاسبات،از پرانتز استفاده شود،اجرای عملیات های داخل پرانتز الویت دارد.یعنی ابتدا محاسبات

داخل پرانتز و سپس سایر محاسبات انجام می شود.مثال :

2 * 3 + 5 - 12 <<
13
(( 2 * 3) + 5) - 12 <<
1
2 * (3 + 5) - 12 <<
4-

نکته 2 :اگر چندین پرانتز در محاسبات وجود داشته باشد،محاسبات داخلی ترین پرانتز الویت اول را دارد.در مثال بالا خط

سوم نتیجه ی این نکته را می بینیم.

نکته 3 : اگر در یک عبارت محاسباتی چندین عملگر با الویت یکسان داشته باشیم ،ترتیب اجرای آن ها از سمت چپ به راست

است.

3 % 4 // 5 * 2 <<
2

منبع : Reevan

پایتون مقدماتی-قسمت پنجم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *